400-DR-1-000, Bộ điều khiển 400-DR-1-000, Đại lý Gefran tại Việt Nam

Đại lý Gefran tại Việt Nam

Gefran KE0-7-M-B07C-1-4-0-S-P-E-D70 2130A000X00
Gefran F063827
Gefran Melt sensor
Gefran Vietnam
Gefran 400-DR-1-000
Gefran F000045
Gefran CONTROLLER
Gefran Vietnam
Gefran WPP-A-B-0200-E 0000X000X00X0XX
Gefran F305774
positioner sensor
Gefran Vietnam
Gefran LT-M-0100-P-XL0202 0000X000X00
Gefran F040993
Gefran position sensor
Gefran Vietnam
Gefran PCIR 102
Gefran F003152
PCIR 102 CONDIZIONATORE DI SEGNALE
Gefran Signal conditioner for linear transducers
Gefran Vietnam
Gefran 2400-0-W-4R-0-0
Gefran F035857
Gefran CONTROLLER
Gefran Vietnam
Gefran F008627
Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00
Gefran Melt sensor
Gefran Vietnam
Gefran M31-6-M-B35D-1-4-D-XMB31 2130X000X00
Gefran F036908
Gefran MELT SENSOR
"XMB31"  THICKER DIAPHRAGM WITH GTP
Gefran Vietnam