Aichi Tokei Denki Vietnam, TBX30/L3, Thiết bị đo lưu lượng TBX30/L3, Đại lý chính hãng Aichi Tokei Denki Vietnam

 

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

TBX30/L3 or  TBX30/R3
Flow Direction: Right to Left or Left to Right
Connection diameter: 3  (Rc1・1/4) or 4  (Rc1・1/2)
Connection type: Built-in battery

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

TBX30/L4 or  TBX30/R4
Flow Direction: Right to Left or Left to Right
Connection diameter: 3  (Rc1・1/4) or 4  (Rc1・1/2)
Connection type: Built-in battery

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

TBX100/L or TBX100/R
Flow Direction: Right to Left or Left to Righ t
Connection diameter: Rc2
Connection type: Bu ilt-in battery