tbx100-l-dong-ho-do-luu-luong-tbx100-l-tbx100-l-aichi-tokei-denki-dai-ly-aichi-tokei-denki-tai-viet-nam.png

TBX100/L - Đồng hồ đo lưu lượng TBX100/L - TBX100/L Aichi Tokei Denki - Đại lý Aichi Tokei Denki tại Việt Nam

Đại lý Aichi Tokei Denki tại Việt Nam

Flow meter TBX100/L
*Built-in lithium battery type
*Connection size: Rc2
*Flow direction: left to right
Aichi Tokei Denki Vietnam/ Đồng hồ đo lưu lượng Aichi