Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ và dịch vụ Tiên Phong

13M KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh
 
Contacs: Mai Văn Vinh
Tell : 0915.980.479        0162.999.888.7

Email :      vinhmv@pitesco.com
Website:   www.pitesvietnam.com                                       
                 www.sensor-encoder.com     
                 www.tudonghoa.biz              
                 www.facebook.com/khotudonghoa
 

Type  3241 - Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3244 - 3-Way Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3246 - Cryogenic Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3248 - Top-Entry Cryogenic Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3249 - Aseptic Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3347 - Hygienic Angle Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3349 - Aseptic Angle Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3351 - On/Off Globe Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3251 - Heavy Duty Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3252 - High Pressure Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3253 - Heavy Duty 3-Way Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3254 - Double-Guided Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3256 - Heavy Duty Angle Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3291 - Heavy Duty Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3296 - Heavy Duty Angle Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3381 - Downstream Silencer Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3510 - Microflow Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3525 - Big Tex Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3591 - Heavy Duty Cage Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3522 - Little Tex Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3321 - Light Duty Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3323 - Light Duty 3-Way Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3531 - Control Valve for Heat Transfer Fluid Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3535 - 3-Way Valve for Heat Transfer Fluid Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3522 - Little Tex Globe Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3321 - Light Duty Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3323 - Light Duty 3-Way Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3531 - Control Valve for Heat Transfer Fluid Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  V2001/3535 - 3-Way Valve for Heat Transfer Fluid Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3310 - Segmented Ball Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  62.7 - Light Duty Rotary Plug Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  72.3 - Rotary Plug Control Valve, (Long Pattern) Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  72.4 - Rotary Plug Control Valve, (Flangeless) Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  82.7 - Rotary Plug Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3310 - Segmented Ball Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  62.7 - Light Duty Rotary Plug Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  72.3 - Rotary Plug Control Valve, (Long Pattern) Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  72.4 - Rotary Plug Control Valve, (Flangeless) Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  82.7 - Rotary Plug Control Valve Samson Vietnam, Van điều khiển Samson, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam,

Type  3271 - Pneumatic Diaphragm Actuator Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3273 - Handwheel Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3274 - Electro-Hydraulic Actuator Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3277 - Pneumatic Diaphragm Actuator (Int. Positioner Mount) Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3372 - Pneumatic Diaphragm Actuator (for V2001 & HVAC) Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3374 - Electric Actuator Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3379 - Pneumatic Piston Actuator (Hygienic & Aseptic) Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2780 - HVAC Pneumatic Linear Actuators Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  5824 & 5825 - HVAC Electric Linear Actuator Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2780 - HVAC Pneumatic Linear Actuators Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  5824 & 5825 - HVAC Electric Linear Actuator Samson Vietnam, Bộ truyên động Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3725 - Compact Positioner Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730 - Electro-Pneumatic Positioner Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-0 - Electro-Pneumatic Positioner Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-1 - Electro-Pneumatic Positioner Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-2 - Electro-Pneumatic Positioner Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-3 - Electro-Pneumatic Positioner (HART) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-4 - Electro-Pneumatic Positioner (Profibus) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-5 - Electro-Pneumatic Positioner (FF) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3730-6 - Electro-Pneumatic Positioner (HART) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3731-3 - Explosion-Proof Electro-Pneumatic Positioner (HART) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3731-5 - Explosion-Proof Electro-Pneumatic Positioner (FF) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3738 - Advanced Limit Switch Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3768 - Inductive Limit Switch Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3776 - Limit Switch Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  4746 - Limit Switch Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  4747 - Limit Switch Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3963 - Solenoid Valve Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3966 - Explosion Proof (Ex d) Solenoid Valve Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  3967 - Solenoid Valve Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2333 - Pilot Operated Pressure Reducing Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2335 - Pilot Operated Excess Pressure Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2405 - Pressure Reducing Regulator (Flanged) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2406 - Excess Pressure Regulator (Flanged) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2407* - Pressure Reducing Regulator (Threaded End) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2408* - Excess Pressure Regulator (Threaded End) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2422/2424 - Large Pressure Reducing Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  2422/2425 - Large Excess Pressure Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  41-23 - Pressure Regulator (Pressure Reducing) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  41-73 - Pressure Regulator (Excess Pressure) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  44-0B - Compact Steam Pressure Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  44-1B - Compact Pressure Reducing Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  44-6B - Compact Excess Pressure Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-1 - Compact Temperature Regulator (Threaded Ends) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-2 - Compact Temperature Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-3 - 3-Way General Process Temperature Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-5 - Temperature Regulator (Heating) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-6 - Temperature Regulator (Cooling) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  43-7 - Temperature Regulator (Heating) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  Type 1 - Temperature Regulator for Heating Applications Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  Type 1u* - Temperature Regulator for Cooling Applications Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  Type 4 - Temperature Regulator for Heating Applications, Balanced Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  Type 9 - 3-Way Temperature Regulator, Balanced Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  42-10 RS - Backflow Protection Check Valve Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  42-20 - DP Regulator (Fixed Set-Point) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  42-25 - DP Regulator (Variable Set-Point) Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  42-36 - Flow Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam

Type  45-9 - Compact Flow Regulator Samson Vietnam, Samson AG Vietnam, Pitesco Vietnam