Đồng hồ đo lưu lượng VD 500 CS Instruments, Đại lý CS Instruments Vietnam

FLOWMETER – THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG CS Instruments Việt Nam

Proven flow meters and flow measurement devices for compressed air and gas

Đồng hồ đo lưu lượng và thiết bị đo lưu lượng cho khí nén và khí đốt

  • VD 500 – Flow meter for FAD measurement – Thiết bị đo lưu lượng FAD
  • VA 521 - Compact Inline flow meter for compressed air and other gas types – Đo lưu lượng nhỏ gọn trực tiếp cho khí nén và các loại khí khác
  • VA 525 - Compact in-line flow sensor – cảm biến đo lưu lượng trực tiếp dạng nhỏ gọn
  • VA 550 - Flow meter for heavy duty industrial applications – thiết bị đo lưu lượng cho ứng dụng công nghiệp nặng
  • VA 570, VA 520, VA 420   - Flow meter with integrated measuring section- thiết bị đo lưu lượng tích hợp ống dẫn
  • VA 400 , VA 500, DS 400  - Flow sensor for compressed air and gases – cảm biến đo lưu lượng cho khí nén và Gas
  • M-Bus - Industrial gas meter – Thiết bị đo khí ga công nghiệp
  • VA 409 - Flow direction switch for compressed air systems- Công tắc hướng dòng chảy cho hệ thống khí nén

VD500 CS Instruments Vietnam, Đồng hồ đo lưu lượng VD 500 CS Instruments, CS Instruments Việt Nam